VORES VEDTÆGTER

NAVN, MEDLEMMER OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Spillerforeningen (SPF).

Foreningen er beliggende i Københavns kommune og har adressen: Spillerforeningen, Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, 1220 København K. Foreningen er en sammenslutning af elitefodboldspillere.

Foreningen kan optage medlemmer, der i en klub er udtaget til en trup for et herrehold, som deltager i Danmarksturneringen i fodbold (Herre-DM). Derudover kan mandlige spillere, som i øvrigt spiller i Danmark på kontraktvilkår, spiller i Juniorligaen eller Ynglingeligaen, eller er udtaget til unionshold eller U-landshold i Danmark, optages som medlemmer, foruden mandlige danske professionelle fodboldspillere, der spiller fodbold i udlandet.

Foreningen kan også optage medlemmer, der er udtaget til 1. holdstruppen for damer i en klub, der deltager i Elitedivisionen og 1. Divisionen for damer. Derudover kan kvindelige spillere, der er udtaget til U-landshold i Danmark optages som medlemmer, foruden kvindelige danske professionelle fodboldspillere, der spiller fodbold i udlandet.

Forhenværende medlemmer af foreningen kan optages som passive medlemmer, og på bestyrelsens forslag kan foreningen endvidere udnævne æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan definere og tillade optagelse af støttemedlemmer.

§ 2

Spillerforeningen har til formål at varetage, beskytte og fremme elitefodboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser både under og efter fodboldspillernes aktive karriere. Spillerforeningen kan til fremme af sit formål deltage i stiftelsen af og senere være repræsenteret i en paraplyorganisation for danske elitesportsudøvere - Danske Elitesportsudøveres Forening (D.E.F.), samt være repræsenteret i den internationale organisation for fodboldspillere, FIFPro, samt tilsvarende organisationer for elitesportsudøvere. Ligeledes kan Spillerforeningen tilslutte sig faglige hovedorganisationer.

Spillerforeningen kan udskille aktiviteter i datterselskaber samt foretage investeringer i andre selskaber, såfremt sådanne udskillelser eller investeringer fremmer Spillerforeningens formål.

Spillerforeningen skal igennem sit virke øve indflydelse på og søge repræsentation i alle relevante organer, som beskæftiger sig med fodbold på eliteplan.

Spillerforeningen skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om elitesportsudøveres vilkår i almindelighed og fodboldspillernes vilkår i særdeleshed, og hermed blive en afgørende i faktor i forståelsen og udviklingen af dansk fodbold.

Spillerforeningen skal søge at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forhold til relevante organer og institutioner herunder, men ikke udelukkende, Folketinget, Kulturministeriet, EU-kommissionen og Europa-parlamentet.

Spillerforeningen skal søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler vedrørende udnyttelse og forvaltning af medlemmernes rettigheder inden for eksempelvis sponsering og merchandising, og endelig skal Spillerforeningen søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler, der regulerer ansættelsesvilkårene for de kontraktansatte fodboldspillere i Danmark.

§ 3

Medlemskab tegnes af den enkelte spiller ved skriftlig indmeldelse eller ved indbetaling af kontingent.

Kontingentets halvårlige størrelse og fordelingen heraf vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde. Spillere på kontrakt betaler væsentligt mere end amatørspillere i kontingent. De halvårlige kontingentperioder er henholdsvis fra 1. januar til 30. juni og fra 1. juli til 31. december.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent i forbindelse med faglig arbejdskonflikt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer på vis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå aftale med medlemmer om betaling af ekstra kontingent for medlemmer på vis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.

Et medlem opnår først sine medlemsrettigheder efter 2 måneders medlemskab.

Et medlem, der er i kontingentrestance for 2 måneder eller flere, fortaber sine medlemsrettigheder, indtil kontingentrestancen er fuldt indbetalt, eller der er truffet anden aftale om afviklingen af restancen.

Spillerforeningens bestyrelse kan indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for enkeltmedlemmer.

Udmeldelse af Spillerforeningen skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december eller ved fratræden af stilling i den professionelle fodboldbranche.

Udmeldelse kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt. Hvis Spillerforeningen eller konfliktfonden under en faglig arbejdskonflikt har måttet optage lån eller stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån, kan udmeldelse først ske, når sådanne lån er tilbagebetalt eller medlemmet ekstraordinært indbetaler sin forholdsmæssige andel heraf.

FONDE

§ 4

Der etableres en konfliktfond, hvorfra der af bestyrelsen kan ydes konfliktunderstøttelse i tilfælde af faglig arbejdskonflikt. I sådanne tilfælde skal konfliktunderstøttelse udgøre et beløb fastsat pr. uge pr. konfliktberørt medlem afhængigt af medlemmernes beskæftigelsesgrad. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af sådanne beløb. Alternativt kan konfliktfonden efter bestyrelsens beslutning benyttes til at stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån i tilfælde af faglig arbejdskonflikt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån eller stille hel- eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån i tilfælde af faglig arbejdskonflikt.

Konfliktfonden skal endvidere dække de gensidige garantiforpligtelser, der aftales med andre nationale og internationale organisationer.

Der føres selvstændigt regnskab over konfliktfondens midler.

Der kan oprettes yderligere fonde. Formål og statutter for disse fonde skal godkendes af repræsentantskabet.

BESTYRELSE

§ 5

Spillerforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7-9 medlemmer og af en af bestyrelsen udpeget direktør.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabsmødet for 2 år, således at der i ulige kalenderår vælges 3-4 medlemmer og i lige kalenderår 4-5 medlemmer.

Repræsentantskabet vælger endvidere hvert år 3 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig i sit første møde efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Bestyrelsen vælger selv sin formand samt to næstformænd. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et bestyrelsesmedlem begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er inddraget. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som fremlægges på møderne og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udpeger en sekretær til at føre beslutningsprotokollen. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Der udarbejdes referat af disse møder, og dette indføres i beslutningsprotokollen, som fremlægges og underskrives af de under telefonmødet tilstedeværende medlemmer, når bestyrelsen samles på ny.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

Bestyrelsen forhandler på Spillerforeningens vegne overenskomster og andre kollektive aftaler. Beslutninger, der efter bestyrelsens skøn i den forbindelse skal forelægges medlemmerne, kan efter bestyrelsens bestemmelse træffes enten på et repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært) eller i form af en afstemning blandt medlemmerne efter regler fastsat af bestyrelsen.

§ 6

Spillerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller af de to næstformænd i foreningen.

Bestyrelsen kan bemyndige en direktør til at kunne tegne foreningen i alle anliggender vedrørende den daglige drift.

KLUBREPRÆSENTANTER

§ 7

Medlemmerne af de enkelte hold i Danmarksturneringen for herrer og hold i Elitedivisionen for damer samt gruppen af mandlige professionelle danske spillere i udlandet vælger ved simpelt stemmeflertal en repræsentant, som repræsenterer den pågældende klubs medlemmer henholdsvis gruppen af professionelle danske spillere i udlandet på repræsentantskabsmøder.

Valg af klubrepræsentanter skal finde sted 2 gange om året i henholdsvis februar og august måned. Spillerforeningens bestyrelse orienteres om den enkelte klubs valg af klubrepræsentant umiddelbart efter, at det er foretaget. Ethvert medlem har ret til at være repræsenteret på repræsentantskabsmøder, men stemmeretten kan kun udøves igennem den af flertallet valgte klubrepræsentant.

Klubrepræsentanten skal forestå den nødvendige kontakt til Spillerforeningens ledelse og klubrepræsentantens arbejdsopgaver består bl.a. af følgende:

a) I henholdsvis februar og august måned skal der laves adresseliste over klubbens potentielle medlemmer af Spillerforeningen,

b) Sørge for at orientere Spillerforeningens ledelse, hvis en eller flere spillere i klubben har problemer, der angår Spillerforeningens forhold, 

c) Jævnligt orientere klubbens medlemmer om Spillerforeningens tiltag og aktiviteter,

d) Deltage i Spillerforeningens ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

REPRÆSENTANTSKAB

§ 8

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle Spillerforeningens anliggender.

Såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal indkaldes med mindst 21 dages varsel gennem brev til repræsentanterne.

Forslag fra klubrepræsentanter skal for at komme med på dagsordenen være indsendt senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 på repræsentantskabsmødet stemmeberettigede indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet, i hvilket fald repræsentantskabet skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal der altid medfølge en dagsorden. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet og kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen kan beslutte at såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan afholdes skriftligt. I så tilfælde skal bestyrelsen annoncere dette med indkaldelse til mødet, ligesom bestyrelsen senest 7 dage før den skriftlige afholdelse af mødet skal udsende en skriftlig beretning og sætte de enkelte punkter på dagsordenen til afstemning.

Hvis mindst 10 på repræsentantskabsmødet stemmeberettigede skriftligt modsætter sig skriftlig afholdelse af repræsentantskabsmøde skal mødet afholdes ved fælles fremmøde, som skal afholdes senest 21 dage efter den annoncerede dag for skriftlig afholdelse af repræsentantskabsmøde.

§ 9

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.   Godkendelse af næste års budget.
5.   Behandling af indkomne forslag.
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.   Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
8.   Fastsættelse af halvårligt kontingent for de næstfølgende to halvårlige medlemsperioder.
9.   Fastsættelse af mødested og mødetidspunkt for næste års repræsentantskabsmøde.
10.  Eventuelt.

§ 10

Klubrepræsentanter for en klub med 10 eller over 10 individuelle medlemmer, 14 dage før et repræsentantskabsmøde, har 2 stemmer på dette repræsentantskabsmøde, og klubrepræsentanter for en klub med under 10 medlemmer har 1 stemme. Repræsentanten for de professionelle danske fodboldspillere i udlandet har 2 stemmer på repræsentantskabsmøderne.

Valgbare medlemmer anmeldes til bestyrelsen senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Vedkomne person kan også vælges trods fravær, såfremt denne skriftligt har tilkendegivet tilsagn om at være indstillet på at lade sig vælge til det pågældende organ.

Stemmeret kan ikke udøves pr. brev eller overføres til anden klub ved fuldmagt.

§ 11

Repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige i alle anliggender, når mindst halvdelen af klubrepræsentanterne er til stede. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Bortset herfra er de i § 12 nævnte tilfælde. På repræsentantskabsmøder vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse.

Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 12

Bestyrelsen skal løbende afholde emnespecifikke medlemsmøder med deltagelse af relevante grupper af klubrepræsentanter/medlemmer for orientering af medlemmer og debat mellem Spillerforeningens ledelse og medlemmerne.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING

§ 13

Til ændring af Spillerforeningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle klubrepræsentanter er til stede, samt at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

Skulle det fornødne antal stemmeberettigede klubrepræsentanter ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede klubrepræsentanter, der er til stede.

Vedtagelse af Spillerforeningens opløsning kan kun ske, når mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede klubrepræsentanter er til stede, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsning.

I forbindelse med beslutningen om foreningens opløsning skal alle foreningens midler efter bestyrelsens anvisning udloddes til alment velgørende formål.

REGNSKAB OG REVISION

§ 14

Spillerforeningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. På hvert ordinært repræsentantskabsmøde forelægges et af bestyrelsen og revisionen underskrevet årsregnskab med tilhørende status.

Revisionen skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen senest 2 uger førend det ordinære repræsentantskabsmøde og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, inden det forelægges for repræsentantskabet.

Bestyrelsen skal vælge en lønnet revisor.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 15

Medlemmerne er forpligtede til at overholde Spillerforeningens vedtægter.

Endvidere skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende overenskomster og kollektive aftaler indgået af foreningen.

Bestyrelsen kan ved overtrædelse i henhold til ovenstående, samt når medlemmer under en klub ikke har betalt sit kontingent trods påkrav, ekskludere de pågældende.

Ethvert ekskluderet medlem har ret til at indanke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Nærværende vedtægter er revideret på Spillerforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, den 7. december 2009.

MERE OM SPILLERFORENINGEN

VÆRDIGRUNDLAG

Saglighed, faglighed og dialog. Vi går efter bolden, vi har altid styr på reglerne og så vil vi både lytte og høres.

VORES VEDTÆGTER

Læs om Spillerforeningens vedtægter vedrørende navn, medlemmer og formål her.

KONTAKT

Hvis du vil i kontakt, kan du med fordel klikke her. Det gælder uanset, om du skal have kontraktrådgivning, har spørgsmål til noget af juridisk karakter eller vil høre nærmere om andre af vores tilbud. Tøv ikke.

MEDLEMSKABER

Vi er både medlem af FH og den internationale spillerforening, FIFPro. Læs mere her.

VI MENER

Vi taler altid spillernes sag. Derfor har vi en holdning til doping, homofobi, overholdelse af kontrakter og andre fodboldfaglige emner.

VORES HISTORIE

Spillerforeningen har siden stiftelsen i 1977 været en vigtig aktør i den danske og internationale fodboldverden. Her følger en gennemgang af de vigtigste begivenheder i foreningens mangeårige virke.

BESTYRELSEN

Spillerforeningens ledelse varetages af bestyrelsen og en udpeget direktør. Læs mere om bestyrelsens opgaver, hvem den tæller og hvordan den udvælges her.